UITNODIGING JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur van het Rolder Historisch Gezelschap nodigen wij u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Donderdag 3 maart 2022 om 19.30 uur in MFC Boerhoorn (zaal Tumuli en Hunebed) te Rolde

De agenda voor de ledenvergadering treft u hieronder aan.

AGENDA LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 3 MAART 2022

 1.  Opening
 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 15 april 2021 en de extra ledenvergadering op 18 mei 2021.
  De verslagen worden op de vergadering uitgereikt en toegelicht

   

  • Vaststelling verslagen
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2021 van de secretaris. Het jaarverslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
  • Vaststelling jaarverslag
 6. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester. Het verslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
  • Verslag kascommissie
  • Vaststelling Financieel jaarverslag 2021
 7. Benoeming kascommissie 2022
 8. Begroting 2022. De ontwerpbegroting wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
  • Vaststelling begroting 2022
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Nagekomen punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering

KORTE PAUZE waarbij er gelegenheid is om onze nieuwe ruimte te bekijken en waarna we met elkaar een leuke interactieve activiteit zullen hebben.