Het bestuur van het Rolder Historisch Gezelschap nodigt u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Woensdag 22 februari 2023 om 19.30 uur in de Boerhoorn te Rolde

De agenda voor de ledenvergadering treft u hieronder aan.

AGENDA LEDENVERGADERING OP 22 FEBRUARI 2023

 1. Opening
 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 3 maart 2022
  Het verslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2022 van de secretaris
  Het jaarverslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
 6. Financieel jaarverslag 2022 van de penningmeester:
  Het verslag wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
  – Verslag kascommissie
  – Vaststelling Financieel jaarverslag 2022
 7. Benoeming kascommissie 2023
 8. Begroting 2023
  De ontwerpbegroting wordt op de vergadering uitgereikt en toegelicht
 9. Verkiezing bestuursleden
  Volgens het rooster van aftreden is secretaris Alianne Bouma-Hoven aftredend. Zij stopt na 9 jaar als secretaris en blijft in het bestuur als algemeen bestuurslid. Andries Visser is bereid gevonden om het secretariaat over te nemen. Voor de functie van voorzitter zijn wij nog op zoek naar een kandidaat. Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden (via secretaris@rhg-rolde.nl).
 10. Nagekomen punten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering

KORTE PAUZE waarna schrijver Anne Doornbos een lezing zal geven